Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Tzum. Nu ook verbod op verplaatsen van broedeieren in beschermings- en bewakingszones.

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Tzum

In Tzum (gemeente Waadhoeke, provincie Friesland) is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 122.500 vleeskuikens geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt onderzocht op vogelgriep. Er liggen 14 andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf.

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Tzum. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Zie ook de toelichting van de regeling voor meer informatie.
(U kunt op de rode tekst klikken om de toelichting te lezen.)

De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten en loopvogels, geldt een afschermplicht. Hierbij moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en eenden geldt nog steeds een aangescherpte meldplicht. Hierbij moeten pluimveehouders eerder melding maken bij de NVWA van uitval van hun pluimvee, waardoor besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht kunnen komen en de kans op verspreiding kleiner wordt.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op het bedrijf in Tzum wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Een risicovol contact is bijvoorbeeld wanneer een bezoeker op een besmet bedrijf is geweest, en daarna een ander bedrijf heeft bezocht. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht, en via de online kanalen van het ministerie van LNV, gemeld.

*****************************************************************************************************************************

Commentaar JW 15 november 2021:

Door het Ministerie van LNV is de landelijke regeling voor maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep uitgebreid met een verbod op het verspreiden van broedeieren.
In de toelichting is er meer over te lezen.
Verderop in de tekst volgt nadere informatie.
Dat het vervoer van broedeieren specifiek aan banden is gelegd is opgenomen in Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 november 2021, nr. WJZ/21286090 in:

§ 2.2. Aanvullende nationale verboden
……….
Artikel 17 Verplaatsen broedeieren naar een inrichting.
Het is verboden broedeieren te verplaatsen naar een inrichting.

Dit verbod gaat in per 14 november 2021.

****************************************************************************************************************************
Deze uitbreiding wordt ook vanaf 14 november 2021 in eerdere regelgeving van toepassing verklaard in de slotbepalingen van 14 november 2021, nr. WJZ/21286090 van de maatregelen die gelden voor Tzum:

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN
Artikel 29 Wijziging verplaatsen broedeieren naar inrichting
De Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zeewolde
2021, Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep
Grootschermer 2021, Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene
vogelgriep Assendelft 2021, Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene
vogelgriep Parrega 2021, Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene
vogelgriep Zeewolde II 2021, de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone
hoogpathogene vogelgriep Zeewolde III 2021 en de Regeling maatregelen beschermings- en
bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lutjegast 2021 worden telkens als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 16 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 16a Verplaatsen broedeieren naar een inrichting
Het is verboden broedeieren te verplaatsen naar een inrichting.
B
enz….

Toelichting Ministerie LNV (tekstgedeelten)
……………..
Een inrichting is iedere plaats waar vogels tijdelijke of permanent worden gehouden, ongeacht het
doel waarvoor ze worden gehouden. Het begrip ‘inrichting’ is gedefinieerd in artikel 4, onderdeel 27,
van de diergezondheidsverordening.
Op grond van deze regeling gelden er vervoersverboden voor gehouden vogels, gedomesticeerde
zoogdieren, eieren, vlees en karkassen van gevogelte, sperma van andere dieren dan vogels,
diervoeders en mest. 
……………….
De toegang tot inrichtingen waar vogels aanwezig zijn of normaliter worden gehouden is voor
bezoekers verboden, met uitzondering van het woonhuis of een boerderijwinkel of –camping of andere
agrarische nevenactiviteit (zogenoemde andere bedrijfsgedeelten), mits fysiek afgescheiden van de
vogelverblijfplaatsen. Een deugdelijke fysieke afscheiding betekent de aanwezigheid van een muur of
een met platen opgetrokken wand en dergelijke. Afscheiding door middel van een lint of vergelijkbaar
materiaal voldoet niet. enz……..
…………..
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om aan alle reeds in werking getreden regelingen maatregelen
beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep 2021, waarbij als gevolg van recentelijk
geconstateerde hoogpathogene vogelgriep beschermings- en bewakingszones zijn ingesteld, een
nieuw artikel toe te voegen (artikel 29 van onderhavige regeling). Deze wijziging houdt verband met
een nieuwe ontwikkeling in de pluimveehouderij, waarbij bebroede eieren niet uitkomen in een
broederij, maar in de stal waar de kuikens na uitkomst vervolgens worden gehouden voor de
productie van vlees of voor de opfok.
Het is onwenselijk om in de beschermings- of bewakingszone
kuikens op te zetten, omdat in dat gebied een verhoogde kans is op besmetting met vogelgriep. Als er kuikens worden opgezet neemt het aantal gevoelige dieren in een gebied toe en daarmee de kans op uitbraken van vogelgriep.
Met artikel 4 van de reeds in werking getreden regelingen maatregelen
beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep 2021 is geregeld dat eendagskuikens niet kunnen worden verplaatst vanaf of naar een inrichting.
Met artikel 5 van die regelingen is
geregeld dat broedeieren niet kunnen worden vervoerd vanaf een inrichting in de beschermings- of bewakingszone.
In deze regelingen is een nieuw verbod geïntroduceerd (artikel 16a nieuw) op het
verplaatsen van broedeieren náár een inrichting in de beschermings- of bewakingszone.
Daarmee
wordt voorkomen dat kuikens op deze wijze toch worden opgezet.
In de onderhavige gebiedsregeling
voor Tzum is dit verbod opgenomen in artikel 17.

Deze regeling wordt op basis van artikel 5.2 van de Wet dieren bekendgemaakt op internet en treedt
onmiddellijk in werking. De media zullen worden geïnformeerd over deze bekendmaking. De regeling
wordt ook aan de Staatscourant aangeboden voor publicatie.

****************************************************************************************************************************

Commentaar JW 15 november 2021.

Als deze regeling ook in het voorjaar in stand blijft kan dit gevolgen hebben voor fokkers die dan broedeieren van andere fokkers kopen of verkopen aan andere fokkers in ieder geval in de beschermings- en bewakingszones.
Ik verwacht dat KLN hier binnenkort de nodige aandacht aan zal besteden en u verder zal informeren over de reikwijdte van deze regeling en wat dit betekent voor hobbyhouders. Gelet op de definitie inrichting raakt dit ook niet commerciële dierenhouder: “
Een inrichting is iedere plaats waar vogels tijdelijke of permanent worden gehouden, ongeacht het doel waarvoor ze worden gehouden.”